Algemene voorwaarden

VAN: Area32, gevestigd te B-8800 Roeselare. Hierna te noemen: Area32
Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'Area32': de gebruiker van de algemene voorwaarden;
'gebruiker': de wederpartij van Area32.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Area32 en een gebruiker waarop Area32 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Area32, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Area32 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Area32 is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. 3. Area32 is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. 4. Area32 behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. Area32 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Area32 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Area32 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Area32 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Area32 zijn verstrekt, heeft Area32 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen. 4. Area32 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Area32 is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Area32 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Area32 vinden, Area32 tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Area32 het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Area32 stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis. 7. Area32 draagt zorg voor de beschikbaarheid van Area32 systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Area32 is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van Area32 systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Area32 liggen. Area32 is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Area32 ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Area32 systemen door of vanwege Area32. 8. Area32 is gerechtigd verbeteringen in of aan Area32 systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Area32 is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de logins of wijzigingen in de login-procedure.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker Area32 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 7. Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Area32 zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door Area32 verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Area32 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 3. Area32 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 8. Opzegging 1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Area32 behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met terugbetaling van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Area32. 2. Opzegging binnen de eerste drie (3) maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld. 3. Opzegging heeft in geen geval terugbetaling van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 1. De vorderingen van Area32 op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
na het sluiten van de overeenkomst aan Area32 ter kennis gekomen omstandigheden geven Area32 goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien Area32 de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Area32 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Area32 schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Area32. 2. Indien een klacht gegrond is zal Area32 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Area32 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
Artikel 11. Betaling 1. De betaling van alle Area32 diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen. 2. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Area32 aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 3. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim en is vanaf dat moment verwijlintresten verschuldigd. De volgende berekening wordt toegepast; 1% per maand en een vaste schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 124,00 EUR en een maximum van 1860,00 EUR. 4. Area32 zal een gerechtsdeurwaarder inschakelen indien wij dit nodig achten 5. Tevens is Area32 gerechtigd de gebruiker zonder aankondiging of mededeling te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 25 euro heraansluitkosten. 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van Area32 en de verplichtingen van de gebruiker jegens Area32 onmiddellijk opeisbaar zijn. 7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 8. Area32 behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode. 9. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is. 10. Area32 zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele Area32 personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
Artikel 12. Aansprakelijkheid Indien Area32 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. De aansprakelijkheid van Area32, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Area32 beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Area32 of haar ondergeschikten. 4. Area32 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 5. Area32 is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content, dit omvat het volgende: · Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Belgische Wetgeving · Adult Materiaal - Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip "adult materiaal" is geheel de discretie van Area32. · Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.
Artikel 13. Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Area32 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Area32 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Area32 worden daaronder begrepen. 2. Area32 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid' die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Area32 haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Area32 opgeschort Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Area32* niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien Area32 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik 1. Area32 behoudt zich het recht voor om servers door Area32 geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Area32 beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Area32 veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policy" (AUP) na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen. 2. Area32 verbiedt expliciet het volgende: · Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de Belgische en Nederlandse wetgeving · Adult Materiaal - Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip "adult materiaal" is geheel de discretie van Area32. · Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip "warez etc." is geheel de discretie van Area32. · Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Area32. 3. Area32 heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. 4. Area32 heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variërend per (Virtuele/Dedicated) Server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende (Virtuele/Dedicated) Server. De overschrijding van deze limiet zal worden gefactureerd door Area32, aan 2.50 euro per blok van 1 verbruikte GigaByte boven de limiet. 5. Area32 heeft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per Virtuele Server. Area32 zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Area32 gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Area32 aan de gebruiker. 6. Area32 behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. De gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 7. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Area32 gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem. 8. Het is niet toegestaan de verbinding met Area32 te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de Area32 enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Area32 strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder terugbetaling van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Area32 behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen. 9. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Area32 mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden. 10. Area32 is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. 11. Area32 is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot Area32 tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Area32 niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet. 12. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Area32 gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.
Artikel 15. Domein namen 1. Virtuele Servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domein naam. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domein naam zijn de leden 2 t/m 6 van toepassing. Anders zijn de leden 7 en 8 van toepassing. 2. Area32 kan indien gewenst de domein naam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en de gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet. 3. Registratie van een domein naam door Area32 ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Area32 en gebruiker blijft de domein naam eigendom van de gebruiker. gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domein naam naar een andere provider te verzorgen. 4. Area32 is niet aansprakelijk wanneer een door de gebruiker aangevraagde domein naam inbreuk blijkt te maken op de rechten van derden. 5. Area32 is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domein naam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie. 6. Indien de gebruiker een subdomein naam kiest op het domein van Area32, blijft deze subdomein naam ten aller tijden eigendom van de Area32. 7. Area32 behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomein naam te weigeren, zonder opgaaf van reden.
Artikel 16. Web-ontwerp Alle materialen die ontstaan zijn bij het ontwikkelen van deze website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van Area32. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.
Artikel 17. Geschillenbeslechting De rechter in de woonplaats van Area32 is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Area32 het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 18. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Area32 en de gebruiker is het Belgische recht van toepassing. Roeselare 10 oktober 2005